Kampanyang “We, Women are Water”


Sa darating na Pandaigdigang Araw ng Kababaihan (March 8) ang Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) ay ilulunsad ang kampanyang “We, Women are Water” upang bigyang-pansin ang papel, kahilingan, at aksyon ng kababaihan sa paninigurado ng seguridad na pang tubig sa gitna ng pagbabago ng klima. 

Ang magkakaugnay na krisis ng tubig, klima at COVID-19 ay mula sa iisang kadahilanan: ang malalim na kawalan ng hustisya at patriyarkal na sistemang pang-ekonomiko na nakabatay sa pangangamkam ng natural na yaman at walang-hanggang paglago. Nagbibigay ang GAGGA ng lugar para sa mga pondo, mga NGO, at mga organisasyong pang komunidad na pinangungunahan ng kababaihang parte ng network ng GAGGA upang magsanib-pwersa sa pagtutol sa mga mapagsamantalang modelo na nagdudumi ng kalupaan at katubigan ng mga komunidad, at isulong ang pagbabagong istruktural at isang pagbangong matuwid na inuuna ang tao at ang planetang ito bago ang kita. 

Kahit maraming mga pagsubok, ang pinagsamang pandemya at krisis pang klima ay inilahad ang pagbangon ng mga pag-oorganisang nakabase sa komunidad na pinangungunahan ng kababaihan, gayun din ang mga gawain na nakasalalay sa lokal, tradisyunal, at katutubong kaalaman ng pagkakaroon ng sapat na tubig. Ipinapahayag ng mga aksyon na ito ang lakas at pagkamalikhain ng pamumuno ng mga lokal na kababaihan, na nagmomobilisa ng magkaakibat na suporta at pagtugon ng komunidad. 

Magpopost ng isa o dalawang kwento bawat araw sa social media hanggang sa salubungin natin ang Pandaigdigang Araw ng Tubig (March 22), na magpopokus sa mga komunidad na sinusuportahan ng GAGGA sa Africa, Asia at Latin America, na kasalukuyang nakararanas ng kakulangan ng tubig dulot ng pagbabago ng klima. Kahit na ang mga kwentong ito ay isang maliit na bahagi lamang, ang mga ito ay isinasalamin ang realidad ng maraming komunidad sa buong mundo.

Ang kanilang limitadong seguridad sa tubig ay dulot ng aksyon ng mga kompanya, ng mga gobyerno, at mga namumuhunan na kabilang sa mga gawaing ekstraktibo, huwad na solusyong pangklima at industriyal na agrikultura. Sa lahat ng mga proyektong ito, ang karapatang pantao ng kababaihan, lokal na komunidad at mga katutubo ay nalalabag dahil sa kakulangan sa konsultasyon, pakikisangkot at pagkakaroon ng pangunang pagpapahintulot. 

Ibabahagi ng kampanyang ito ang mga kuwento ng mga katuwang mula sa Bolivia, Indonesia, Mongolia, Nigeria, Peru at South Africa, na kanilang ipapakita na ang pag-alis mula sa pamumuhunan sa fossil fuels tulad ng uling at langis ay hindi lamang mahalaga sa paglaban sa krisis pang klima, kundi ito rin ay para masigurado ang karapatan ng komunidad sa malinis na tubig at paigtingin ang kanilang kakayanan na maka-akma sa mga pagbabago sa klima – lalo na sa panahon ng pandaigdigang pandemya.

Aming bibigyang-pansin ang mga kaso mula sa Bolivia, India, Indonesia at Guatemala kung saan ang mga gobyerno at kompanya ay nagsusulong ng mga solusyong teknikal sa pagharap sa krisis pangklima, tuad ng hydropower at geotermal na enerhiya, na nagpoprotekta sa kinikita ng mga korporasyon habang ito ay nagdudulot ng negatibong epekto sa mga kritikal na ekosistema kasama na ang pagkamit ng mga tao ng lupa, seguridad sa pagkain at tubig.

Sa pamamagitan ng mga kuwento, nilalayon namin na maipakita sa mga kompanya, gobyerno, at mga namumuhunan ang kanilang mga aksyon at kung paano nila napapalala ang kakulangan ng tubig at pagpapadumi ng mga komunidad, gayun din ang pamumuno ng kababaihan bilang tagapagtanggol ng tubig. Sama-sama naming hinihiling mula sa kanila na: 

  • Tumigil mamuhunan mula sa mga fossil industry na lumalabag sa karapatan ng kababaihan sa tubig. 
  • Masigurado ang karapatan ng kababaihan sa tubig sa pamamagitan ng mga solusyong nakasentro sa hustisyang pang-kasarian. Ang mga solusyon ay dapat napapanatili at angkop sa kultura na kaakibat ng kontribusyon, pahintulot at kontrol ng kababaihan, katutubo at lokal na komunidad
  • Isama ang mga panawagan, pangangailangan, gawain at inaadhika ng mga kababaihan sa pagkakaroon, pamamahala at pamumuno ng tubig.

Sa pamamagitan lamang ng pagsasanib-pwersa masisigurado ang pagkamit ng karapatan ng kababaihan sa malinis na tubig at ang pakikilahok ng kababaihan sa pagdedesisyon sa paggamit, pangangasiwa at pangangalaga ng tubig. Kaya naman sumama na kayo sa kampanya at tumulong paigtingin ang boses ng mga kababaihang nagtatanggol sa kalikasan, sa pamamagitan ng bawat isang post na naglalayong maipakilala ang ating mga hangarin. 

Maaari ninyong sundan ang kampanya sa Facebook, Instagram at Twitter gamit ang #WeWomenAreWater and #MujeresSomosAgua.

Makikita ang mga links sa graphics, kalendaryo ng pagpopost, at mga mensahe sa social media dito. 

 

Ilustrasyon ni @Naandeyeah.


Related Post

We Are Hiring: Operations and Finance Officer!

DEADLINE EXTENDED! Are you passionate about ensuring efficient financial management and operational excellence to support transformative work in climate, environmental,…

See more

We Are Hiring: Donor Engagement Officer!

DEADLINE EXTENDED! Are you passionate about cultivating relationships and securing funding to support transformative work in climate, environmental, and gender…

See more
Anamika Dutt's picture with the text, "welcoming Anamika Dutt, GAGGA's PMEL Officer"

Welcoming Anamika Dutt As GAGGA’s Planning, Monitoring, Evaluation & Learning (PMEL) Officer!

Anamika Dutt is a feminist MEL practitioner from India. Anamika believes that stories of change and impact are best heard…

See more

Subscribe to our newsletter

Sign up and keep up to date with our network's collective fight for a gender and environmentally just world.