Pagkuha sa Pagkakataong Gumawa ng Pagbabago


Anim na taon na ang nakalipas mula ng nahanap namin ni Aleta Baun ang aming mga sarili na nagsisitakbo sa madilim at maulan na mga kalsada ng Paris noong Disyembre, sa pagsubok na mawari ang komplikado, eksklusibo at madalas ay misteryosong mundo ng UNFCCC Conference of Parties (COP).

Isang grantee partner ng Global Greengrants Fund (GGF) at katutubong lider ng komunidad sa Indonesia si Mama Aleta (na siyang pagkilala ng kaniyang komunidad sa kaniya) na siyang nanguna kasama ng daan-daang lokal na kababaihan na mapayapang okupahin ang mga minahan ng marmol sa pamamagitan ng tahimik na protesta gamit ang paghahabi.

Ilang beses inimbitahan sa maraming kaganapan sa COP21 si Mama Aleta upang ibahagi ang kaniyang karanasan bilang isang aktibistang pangkomunidad na nangunguna sa mga kritikal na pangkalikasang pagkilos ng kababaihan at nakatuon sa pagprotekta ng parehong tao at planeta. Noong una ay maraming impluwensyal na organisasyong mula sa matataas na lebel at may kapangyarihang politikal ang nag-imbita sa kaniya upang sumama sa kanilang mga aktibidad. Ngunit habang papalapit ang COP21, siya ay unti-unting tinanggal sa mga plano at programa at binigyan lamang ng malabong mga paumanhin, at sinasabing siya ay kulang sa karanasan o kulang ng empirikal na patunay ang ambag ng kaniyang trabaho. Sa huli ay nagsalita na lamang siya sa dalawang side event na iilan lamang ang dumalo sa kabilang bahagi ng siyudad, malayo mula sa mga pangunahing kaganapan.

Sa kasamaang palad, ang karanasan ni Mama Aleta ay hindi nag-iisa. Ang sistemang partiyarkal na buhay pa rin sa atin, at nagbubunga ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, ay nagpapatunay na ang mga kababaihang aktibistang lumalaban para sa kalikasan – lalo na ang mga katutubo, mula sa Global South, at nagtratrabaho sa grassroots – ay patuloy na nakararanas ng pagbubukod mula sa mga espasyo ng pandaigdigang polisiya, espasyo ng paggawa ng desisyon, at mga oportunidad para sa pormal na pamumuno. Hindi lamang sinisugurado ng mga sistemang ito na ang kababaihan ay hindi nabibigyan ng sapat na representasyon, kung hindi ay lalo pa nilang hindi binibigyan ng suportang pinansyal ang kababaihan.

Noong 2017 (na siyang pinaka bagong datos), mas kaunti sa 0.1 porsyento ng lahat ng pondo ng mga pribadong pundasyon ay napunta sa pangkalikasang aksyon ng kababaihan sa buong mundo. (Hindi napagsama-sama ang mga pampublikong pananalaping pangklima para sa pangkalikasang aksyon ng kababaihan).

Ang magandang balita ay kami, bilang mga tagapagbigay ng pondo, ay mayroong oportunidad upang baguhin ang landscape ng pagpopondo, para hamunin ang mga mapaniil na sistema na nagpapatuloy dahil sa status quo o ang mga nakasanayang kagawian, para tumulong magbago mula sa eksklusyon papuntang inklusyon, marginalisasyon patungong paggawa ng desisyon, at instrumentalismo para sa hustisyang pangkasarian.  

Upang maisakatuparan ang mga oportunidad na ito, ang Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) at GGF, mga organisasyong nangunguna sa pagpopondo ng mga aksyong pangklimang nagsusulong ng katarungang pangkasarian, ay ipinalalakas ang aming pangakong baguhin ang landscape ng pagpopondo para sa mga kababaihan at kabataang kababaihang grassroots mula sa Global South na nagunguna ng mga kritikal na inisyatibang pangklima.

Sa mahigit isang taong lumipas, inilunsad ng UN Women Generation Equality Forum (GEF) ang panglimang taong paglalakbay nito upang makamit ang hindi mai-aatras na progreso patungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian para sa kababaihan at batang kaabaihan, sa lahat ng kanilang pagkakaiba. Ipinagsama ng GEF ang mga koalisyon na umaaksyon sa iba’t ibang mga stakeholder (ito ay binubuo ng mga gobyerno, mga organisasyong nagpopondo, korporasyon at mga organisasyong ng lipunang sibil) upang makapagtatag ng mga pangitain para magtagumpay, mga prayoridad na aksyon, at mga estratehiya at taktika para maabot ang layuning ito. Mayroong anim na tematikong koalisyon ng aksyon, kasama rito ang Feminist Action for Climate Justice action coalition (FACJ), na kung saan ang Global Greengrants Fund ang nangungunang nagpopondo. Ang panglimang-taong hangarin ng FACJ ay naglalayong magdala ng mas malakas na suportang politikal, pinansyal at pang-adbokasiya upang lalong palakasin ang sariling ahensya, bisibilidad at pangunguna sa luntiang ekonomiya; paigtingin ang kanilang katatagan sa pagharap sa mga epekto ng klima; at pagdepensa sa karapatan ng mga kababaihan at kabataang kababaihan sa kanayunan, grassroots, at katutubo sa kabuuan ng kanilang pagkakaiba-iba bilang mga kritikal na aktor laban sa pagbabago ng klima.

Mula sa pandaigdigang momentum ng FACJ na ilagay ang karapatan ng kababaihan at kabataang kababaihan sa gitna ng pangklimang pagkilos at pagpopondo, ang GGF at GAGGA ay gumagawa ng isang kolektiba at transpormatibong pangako na magmobilisa ng $100 milyon para sa peministang pagkilos para sa hustisyang pangklima sa susunod na limang taon, na inilalarawan bilang:

  • Patas, madaling umangkop, sumasaklaw ng maraming taon, na suportang pangkaibuturan para sa mga inisyatibang pangklima na pinapatakbo at nakasentro sa mga karapatan, kahilingan, interes at perspektiba ng lahat ng mga taong kinikilala ang kanilang sarili bilang kababaihan o kabataang kababain at mga taong non-binary , partikular na ang mga nagtratrabaho sa grassroots sa Global South.
  • Pondong pangklima na mapapakinabangan ng kababaihan at kabataang kababaihan sa kabuuan ng kanilang pagkakaiba-iba, at hindi pinapalala ang mga hindi pagkakapantay-pantay, o pinagpapatuloy ang karahasan laban sa kanila.
  • Pamumuhunan sa mga inisyatibang grassroots na nag-aambag sa pagmimitiga ng at adaptasyong pangklima at tiyakin ang pagiging inklusibo, pantay, makatarungan at sustenable ng mga lipunan; at pagbubuo ng katatagan ng lahat ng tao at iba’t ibang ekosistema.

Ngunit hindi naming ito kayang gawin ng mag-isa!

Sa COP26 ay nananawagan kami sa mga pamahalaan, mga multilateral, at mga nagkakawanggawa na dalhin sa harapan ng pagpopondong pangklima ang aksyong pangklimang tumutugon sa hustisyang pangkasarian at kanilang idirekta ang pondo sa mga inisyatibang pinangungunahan ng mga kababaihang aktibistang lumalaban para sa kalikasang mula sa grassroots na nagdidisenyo, nagsasagawa at nangunguna ng mga aksyong nakapagdadala ng pagbabago tulad ni Mama Aleta.

Lampas sa COP 26 ay iniimbitahan naming kayo na sumama sa aming kolaboratibong pangako na magmobilisa ng S 100 milyon para sa peministang aksyon para sa hustisyang pangklima sa susunod na limang taon. Sa ating pagsasama-sama, masisigurado natin na ang kababaihan at kabataang kababaihan ay maisasakatuparan ang papel na nararapat para sa kanila sa pagbubuo ng isang kolektibang hinaharap na mas inklusibo, sustenable at mayroong hustisyang pangkasarian.

Si Ursula ang Director ng Gender and Equity sa Global Greengrants fund at isang marubdob na tagapagsulong ng karapatan ng kababaihan at kabataang kababaihan sa pagpopondo at pagpipinansyang pangkalikasan at pangklima. Siya ay isang adjunct na propesor sa internasyonal na pag-unlad, isa sa mga nagsulat sa publikasyong nagkamit ng gantimpala na “Climate Justice and Women’s Rights,” (o hustisyang pangklima at karapatan ng kababaihan) at madalas na tagapagsalita sa mga kumperensya patungkol sa lugar ng pagiging patas sa pagpipinansyang pangkalikasan at pangklima.

Para sa mas maraming impormasyon, maaaring maabot si Ursula Miniszewski sa ursula@greengrants.org, o si Maite Smet sa maite@fcmujeres.org.

 


Related Post

Anamika Dutt's picture with the text, "welcoming Anamika Dutt, GAGGA's PMEL Officer"

Welcoming Anamika Dutt As GAGGA’s Planning, Monitoring, Evaluation & Learning (PMEL) Officer!

Anamika Dutt is a feminist MEL practitioner from India. Anamika believes that stories of change and impact are best heard…

See more

Bringing Local Realities to Board Level: GAGGA and Both ENDS Partners at the GCF B38 in Rwanda

Last week Both ENDS participated in the 38th Board Meeting of the Green Climate Fund in Kigali, Rwanda, together with…

See more

We Women Are Water – Call To Action To Support And Finance Gender Just Climate Action

Gender just climate action and solutions are in urgent need of your support Women, girls, trans, intersex, and non-binary people…

See more

Subscribe to our newsletter

Sign up and keep up to date with our network's collective fight for a gender and environmentally just world.